Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phitsanulok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
สารสนเทศหน่วยงาน

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

12 ต.ค. 64

ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.1, ทส.2)

12 ต.ค. 64

ตัวอย่างการกรอกคำขอแปรรูปไม้ ตั้งโรงค้าไม้แปรรูป

12 ต.ค. 64

ตัวอย่างการกรอกคำขอรับใบอนุญาตค้าโรงค้าสิ่งประดิษฐ์

12 ต.ค. 64

ตัวอย่างการกรอกคำขอโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร

12 ต.ค. 64

ตัวอย่างการกรอกคำขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ชั่วคราวมิใช่เพื่อการค้าโดยใช้เครื่องจักร

12 ต.ค. 64

ตัวอย่างการกรอกบันทึกประกอบคำขอต่ออายุใบอนุญาต (ล่าช้า)

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1