Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phitsanulok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล

การประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 ระหว่างเวลา 14.00 - 17.20 น. นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ส่วนทรัพยากรน้ำ จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ (โครงการเร่งด่วน) จำนวน 1 บ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มม. ความลึก 120 เมตร  และบ่อจะต้องสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยมีสถานที่ดำเนินงานโครงการบริเวณที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ พล 0506 ที่ดินเลขที่ 1  หมู่ 9 ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (วัดห้วยเหิน) ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเอกชัย มาอยู่ ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริการส่วนตำบลสวนเมี่ยงเป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมลงนามในข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล และแบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป