Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phitsanulok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนภารกิจภาครัฐฯ ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนภารกิจภาครัฐฯ ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live

วันพุธที่ 9 สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา 09.๐0 - 16.00 น. นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐินันท์ อุดมกีรติกุล ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนภารกิจภาครัฐฯ ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หัวข้อ “ทิศทางการยกระดับการมีส่วนร่วมในภารกิจของรัฐในอนาคต” โดยมี นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานพิธีเปิดการประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการยกระดับการมีส่วนร่วมในภารกิจภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทราบถึงแนวโน้มการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของรัฐและเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนด้านการมีส่วนร่วมในอนาคต มีประเด็นที่สำคัญดังนี้

  1. ทิศทางการพัฒนาระบบราชการ

  2. การขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานภาครัฐ

  3. การเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย

  4. ตัวอย่างภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมของประเทศไทย

  5. ร่างพระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ......ในหลักการส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารงานแบบเครือข่ายกับภาคธุรกิจเอกชนหรือภาคประชาสังคม และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ