Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phitsanulok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 13.30 น. – 15.00 น. นายธีรัชสิทธิ์  วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวณัฐฐินันท์  อุดมกีรติกุล ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 (772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม 

      สำหรับการประชุมมีวาระที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาใช้งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อต่อยอดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566