Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Phitsanulok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

         

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานให้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

เอกสารแนบ

มาตรฐานการให้บริการประชาชน

ขนาดไฟล์:0.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 92 ครั้ง

คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุสัมปทานประกอบกิจการประปา

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 84 ครั้ง

คู่มือสำาหรับประชาชนการขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 98 ครั้ง

คู่มือสำหรับประชาชนการขอโอนสัมปทานประกอบกิจการประปา

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 93 ครั้ง

คู่มือสำหรับประชาชนการขอขยายเขตสัมปทานประกอบกิจการประปา

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 115 ครั้ง

คู่มือสำหรับประชาชนการขอเพิ่มกำลังการผลิต

ขนาดไฟล์:0.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 91 ครั้ง

คู่มือสำหรับประชาชนการขอปรับอัตราค่าน้ำและค่ารักษามาตรวัดน้ำ

ขนาดไฟล์:0.26 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 91 ครั้ง

กระบวนการขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ

ขนาดไฟล์:0.33 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 91 ครั้ง

กระบวนการขออนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 101 ครั้ง

กระบวนการขออนุญาตให้น าเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ (ลซ

ขนาดไฟล์:0.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 101 ครั้ง

กระบวนการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น (ลซ

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 87 ครั้ง

กระบวนการขอรับใบอนุญาตให้ซ่อมแซม เลื่อยโซ่ยนต์ เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง (ลซ

ขนาดไฟล์:0.28 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 95 ครั้ง

กระบวนการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา ๖ (เปลี่ยนแปลงพื้นที่ถาวร)

ขนาดไฟล์:0.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 82 ครั้ง

ขั้นตอนขอรับโอนมรดกเลื่อยโซ่ยนต์ตามมาตรา 11

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 86 ครั้ง

การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป การขออนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้ามในส่วนภูมิภาค

ขนาดไฟล์:0.66 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 81 ครั้ง

การดำเนินการตาม พรบ

ขนาดไฟล์:0.85 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 83 ครั้ง

การขออนุญาตให้ประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูปและหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใด บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้ามในส่วนภูมิภาค

ขนาดไฟล์:3.34 Mb | ประเภทไฟล์: .jpg | ดาวน์โหลด: 87 ครั้ง

การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

ขนาดไฟล์:0.40 Mb | ประเภทไฟล์: .PNG | ดาวน์โหลด: 85 ครั้ง